Tjänster

Vi erbjuder följande tjänster. Klicka på dem för att läsa mer.

– Lönsam verksamhetsutvecking
– Vi skapar utveckling och tillväxt genom att unikt säkerställa och tillföra verktyg och holistik i hela er verksamhet eller för utvalda områden.

– Vi ger er en utomstående bild av nuläget och jobbar i samarbete fram förslag på förbättringspotentialer.

– Vi tillför best practice från många och olika brancher.

– Vi ger er verktyg som snabbt ger förbättringar

– Vi ger er unika verktyg för profilanalyser för både ökad teamkänsla, drivkraftsanalys och kännedom/insikt om sig själv och av andra.

– Vi är med tills målen är uppfyllda

– Utvecklande ledningsgrupp
– Vi skapar proffisionella ledningsgrupper med gemensamma synsätt

– Vi skapar dynamik och tid i möten för strategiska frågor som för verksamheten till nya nivåer.

– Vi skapar samförstånd och ger alla individer en insikt i sin egen betydelse för helheten.

– Vi utvärdar, ger förbättringsförslag och konkreta verktyg för era möten.

– Vi ger er unika verktyg för profilanalyser för både ökad teamkänsla, drivkraftsanalys och självkännedom.

– Vi ser över mål och mätmetoder för hela verksamheten.

– Vi är med tills målen är uppfyllda

– Styrelsedynamik
– Vi utvärderar och säkerställer styrelsearbetet genom mätningar och processkartläggningar för att utveckla ert styrelsearbete.

– Vi utvärderar ert styrelsearbete i en process som visar styrkor och utvecklingsmöjligheter för både de hårda och de mjuka värdena.

– Vi skapar dynamik, samarbete och kreativitet i styrelser.

– Vi erbjuder coachning och är ert bollplank på individnivå

– Vi tror på samklang mellan helhetsbild och detaljfrågor och utvecklar er balans mellan dessa frågor för strategisk tillväxt och lönsamhet.

– Vi har verktygen som gör skillnad!

– Executive search
– Vi erbjuder rekrytering genom executive search av styrelsemedlemmar, topmanagement och ledningsgruppspersonal på ett unikt sätt som för er verksamhet framåt.

– Vi är er samarbetspartner och vi gör att ni attraherar personer som för er position till nya nivåer.

– Vi har stor erfarenhet av både kvantitativt och kvalitativt gällande rekrytering.

– Vi har de främsta utvärderingsverktygen och vi ser till att profilen kompletterar er nuvarande verksamhet.

– Vi utvärderar, följer upp och vi garantarerar självklart resultatet!

– Vi vet vad skillnaden mellan en ordinär och extraordinär rekrytering innebär för verksamhetens lönsamhet!

– Media, samhällsbild och det attraktiva företaget
– Vi ger er en grundläggande insikt i hur medía fungerar idag och hur dess utveckling ser ut i framtiden.

– Vi skapar insikt och reflektion om hur framtidens konsumenter och/eller personal agerar.

– Vi ger er strategiska verktyg för er informationshantering

– Vi ger insikt för vad mediahanteringen innebär för er långsiktiga lönsamhet.

– Vi ger er förståelse och reflektion på vad bra och sämre agerande i media betyder för er personal och era kunder.